શ્રી વરદાયિની માતા દેવસ્થાન રૂપાલ

ભાવિક ભક્તજનો ને જણાવતા આનંદ થાય છે કે , રૂપાલ ના વરદાયિની માં ના ઐતહાસિક મંદિર ના જીર્ણોદ્ધાર કાર્ય માં આપનો અમૂલ્ય યોગદાન આવકાર્ય છે . આ સંસ્થામાં અપાતા દાનની રકમ આવકવેરા કલમ 80 G મુજબ આવકવેરા કર માંથી મુક્તિ મેળવવા પાત્ર છે.

80 G સર્ટી . નંબર :--- AAATS8181Q/9/16-17/T-227/ 80G(5)/DATED 08-08-2016 .

Gallery